LogoSvarbūs dokumentai

  Įgyvendintas projektas UAB Trans Group LT veiklos efektyvumo didinimas vykdant „E-verslo projektą“.

 2005 m. gegužės 17 d. (Akto Nr. 543)
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 587"Dėl darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų per parą darbo laiko trukmė, sąrašo, Darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse, Darbų, sąlygų, kurioms esant gali būti įvedama suminė darbo laiko apskaita, suminės darbo laiko apskaitos įvedimo įmonėse, įstaigose, organizacijose tvarkos patvirtinimo" pakeitimo 

1990 m. lapkričio 16 d. (Akto Nr. 3314/90)
KOMISIJOS REGLAMENTAS (EEB) Nr. 3314/90 1990 m. lapkričio 16 d. derinantis su technikos pažanga Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų 

1992 m. kovo 26 d. (Akto Nr. 881/92)
TARYBOS REGLAMENTAS (EEB) Nr. 881/92, priimtas 1992 m. kovo 26 d., dėl patekimo į rinką vežant krovinius Bendrijos keliais į valstybės narės teritoriją ar iš jos arba kertant vienos ar kelių valstybių narių teritorijas 

2006 m. kovo 15 d. (Akto Nr. 561/2006)
2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 

Uosio g. 10, Kaunas, LT-50133, Tel.:(8-37) 31 02 19
Faks.: (8-37) 31 02 66, El.p.:  lvtrans@takas.lt

2007 © Valento Vaičiūno IĮ, sprendimas WEBGROUP